S Pravilnikom o prehrani šola ureja evidence o številu prijavljenih učencev, številu prevzetih subvencioniranih obrokov, številu odjavljenih subvencioniranih obrokov, številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin. Evidenco vodi oseba, ki jo za to pooblasti ravnateljica.

Starši so dolžni pravočasno  tj. zjutraj do 8:00 ure, odjaviti prehrano otroka.

Tako odjavijo kosilo za tekoči dan in malico za naslednji dan.

Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas.

Preklic prijave na šolsko prehrano se odda razredniku. Prijava se lahko prekliče ustno ali pisno. V primeru odsotnosti razrednika se preklic odda poslovni sekretarki. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.

Subvencioniranje šolske prehrane

  • Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
    • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
    • do subvencije za kosilo oziroma do v celoti brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša do 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo oddajo starši učencev 1. razreda.

Ostali samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Obdobje upravičenosti
Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in njegova družina  že razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na kosilo.

Učencu, katerega družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru vloge za subvencijo kosila, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo kosila, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija kosila se prizna za obdobje enega šolskega leta.

PRIMER:

JUNIJA 2019 STE PRIJAVILI OTROKA NA ŠOLSKO MALICO IN KOSILO.

  • Če je veljavnost vaše Odločbe o otroškem dodatku do december 2019 – vam vloge za subvencijo za prehrano ni potrebno vlagati. Z novo odločbo od 1. 1. 2020 sem vam vse skupaj podaljša.
  • Če pa 1. 9. 2019 nimate veljavne Odločbe o otroškem dodatku  – jo morate vložiti oz. zaprositi za subvencijo za šolsko prehrano!

 

PREHRANA – obrazec

Dušanka Lainšček Grkinič,

   svetovalna delavka

(Skupno 368 obiskov, današnjih obiskov 1)